top of page

צוות שימור המורשת

אנחנו מספר חברים  התנדבנו  להנחיל מדור לדור את מורשת אניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז - 1947 EXODUS ". בצוות זה חברים, מעפילים, בני דור שני ושלישי, נעשה הכל ככל שנוכל, על מנת לרכז את מירב החומרים שנכתבו, צולמו, הוקלטו והוסרטו במשך השנים מכל מקור שנגיע אליו.

       חברי הצוות הם:-

(עפ"י סדר אלפבתי של שמות המשפחה)

חנה אברוצקי, אריה איתמר, יעקב ויימן, צבי חטקביץ, רוית ישראל, דניאל לוי, יונית לוין, ציפי פורטנוי, יצחק רוזמן, רוזי רוס.

bottom of page